Skip to main content

Algemene voorwaarden De Waele Advocatuur

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan De Waele Advocatuur verstrekte opdrachten, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

2. Alle opdrachten, bij welke medewerker ook geplaatst, worden uitsluitend aanvaard door De Waele Advocatuur; ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

3. Onverminderd het voorgaande, worden alle in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen tevens onherroepelijk bedongen ten behoeve van alle aan De Waele Advocatuur verbonden personen, daaronder begrepen al dan niet ingeleende werknemers en/of andere hulppersonen.

4. De Waele Advocatuur is bevoegd om bij de uitvoering van een aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De opdrachtgever machtigt De Waele Advocatuur om namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. De Waele Advocatuur zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten. De Waele Advocatuur is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten, een fout of tekortkoming van deze derden.

5. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van deze opdrachten geen rechten ontlenen en zij mogen niet afgaan op het resultaat daarvan, tenzij De Waele Advocatuur daarvoor nadrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft gegeven.

6. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin derden komen te staan die, al dan niet met inachtneming van het voorgaande, afgaan op het resultaat van een door De Waele Advocatuur uitgevoerde opdracht.

7. Tenzij schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van De Waele Advocatuur, vrijwaart de opdrachtgever De Waele Advocatuur, alsmede alle aan haar verbonden personen, tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de aan De Waele Advocatuur verstrekte opdracht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand.

8. Iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van een door De Waele Advocatuur aanvaarde opdracht is beperkt tot het laagste bedrag van de volgende twee: (1) het bedrag aan betaalde nota’s c.q. de waarde van de opdracht en (2) het bedrag waarop uit hoofde van de door De Waele Advocatuur gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) in het desbetreffende geval aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van De Waele Advocatuur komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van voornoemde verzekering(en) zou plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat De Waele Advocatuur in verband met de desbetreffende opdracht aan honorarium heeft ontvangen, met een maximum van in totaal EUR 10.000.

9. Alle aanspraken en andere bevoegdheden van de opdrachtgever of derden die voortvloeien uit, of verband houden met de uitvoering van een door De Waele Advocatuur aanvaarde opdracht vervallen, indien niet binnen één jaar na ontdekking daarvan een procedure aanhangig is gemaakt. In ieder geval vervallen deze aanspraken en andere bevoegdheden na verloop van twee jaar na uitvoering van de in verband met de opdracht verrichte werkzaamheden.

10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het door de opdrachtgever aan De Waele Advocatuur verschuldigde honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven, welke tarieven van tijd tot tijd door De Waele Advocatuur kunnen worden herzien. Naast het honorarium is de opdrachtgever de verschotten verschuldigd die door De Waele Advocatuur zijn betaald. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

11. Het verschuldigde honorarium en de verschotten zullen in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de declaratie is verzonden, tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

12. Bij het uitblijven van een tijdige betaling, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd. Indien betaling na een eerste aanmaning uitblijft, is de opdrachtgever tevens een opslag van 15% over de hoofdsom verschuldigd. Daarnaast zijn alle kosten die De Waele Advocatuur moet maken om betaling van het verschuldigde bedrag te verkrijgen, waaronder begrepen de werkelijke buitengerechtelijke kosten, de kosten van juridische bijstand en de interne kosten door tijdsbeslag, voor rekening van de opdrachtgever.

13. De rechtsverhouding tussen De Waele Advocatuur en de opdrachtgever en/of derde is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

14. Alle geschillen tussen De Waele Advocatuur en de opdrachtgever en/of derde zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.