Skip to main content

"τἀληθὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω"

Από την κλασική τραγωδία Οἰδίπους Τύραννος, του Σοφοκλή – μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά:
“γιατί ανεβάζω την αλήθεια σε κάτι δυνατό”

 

Μιλάω και διαβάζω τα ελληνικά αρκετά καλά και μπορώ να μιλήσω μαζί σας στη μητρική σας γλώσσα. Επιπλέον, είμαι περήφανη για τις ελληνικές μου ρίζες και γνωρίζω ότι η εξοικείωσή μου με την ελληνική κοινωνία με κάνει καλό εταίρο να μεταφράσω τις νόμιμες επιθυμίες σας σε μια ολλανδική σύμβαση.

Χριστιάνα Ντε Βάλε

Foto: MacSiers

Chris(tiane) de Waele

Een bevlogen mens en een gedreven jurist met veel energie en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Een pleitbezorger, een advocate, in de zuiverste zin van het woord.

Chris is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (de “NOVA”) en heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOVA het rechtsgebied algemeen verbintenissenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA 10 (tien) opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied. Daarnaast is Chris als solicitor geregistreerd bij de Solicitors Regulatory Authority onder nummer 321215 en houdster van een Practising Certificate.

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. - We kunnen geen problemen oplossen als we dezelfde manier van denken gebruiken die we ook gebruikten toen we die problemen creëerden.

Albert EinsteinTheoretisch natuurkundige en wijs mens

L'undecima si è Giustizia, la quale ordina noi ad amare e operare dirittura in tutte cose. - De elfde is justitie, die ons leert om lief te hebben en te handelen met oprechtheid in alles.

Dante AlighieriItaliaans 14e eeuws dichter en schrijver

Adults are just outdated children. - Volwassenen zijn achterhaalde kinderen.

Dr. SeussAmerikaanse kinderboekenschrijver

De waarlijk meest onzinnige notie is die welke meent dat alles rechtvaardig is wat overgeleverd is in menselijke gebruiken of vervat in de wetten.

CiceroRomeins filosoof, jurist en staatsman die in de 1e eeuw voor Christus leefde

Kinderen zijn mensen aan wie respect is verschuldigd, superieur aan ons vanwege hun onschuld en vanwege de grotere mogelijkheden van hun toekomst.

Maria MontessoriItaliaans psychiater en onderwijshervormster, de laatste Jaren van haar leven woonachtig in Nederland

The only thing for evil to happen is for good people to do nothing - Het enige wat nodig is zodat het kwaad om zich heen slaat, is dat goede mensen blijven stilzitten.

Edmund Burke18e eeuws Anglo-Iers filosoof en parlementariër

La raison, le jugement viennent lentement, les préjugés accourent en foule. Il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat - De rede, en een oordeel, komen langzaam, vooroordelen komen echter met massa's aangesneld. Er is geen geluk zonder moed, geen deugd zonder strijd.

J.J. Rousseau

If you want children to keep their feet on the ground, put some responsibility on their shoulders. Als je wil dat kinderen met hun voeten op de grond blijven, moet je ze wat verantwoordelijkheid op de schouders geven.

Abigail van BurenAmerikaans columniste en radiohost

τἀληθὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω - Want ik voed de waarheid op tot iets sterks

Oedipus Rex van SofoklesGrieks tragedieschrijver die leefde in de 5e eeuw voor Christus

Children must be taught how to think, not what to think.” - Kinderen moet je leren om zèlf te denken, niet opgedragen worden wàt ze moeten denken.

Margaret MeadAmerikaans cultureel antropologe (1901-1978)

Not only must justice be done; it must also be seen to be done. - Niet alleen moet recht gedaan worden; er moet op zó'n manier recht gedaan worden dat iedere schijn voorkomen wordt dat géén recht gedaan zou worden.

Lord Chief Justice HewartRechter en politicus

Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest.

Anne FrankVluchtelinge, auteur en lichtend voorbeeld

Children are apt to live up to what you believe of them." Kinderen zullen beantwoorden aan het geloof dat je in ze stelt.

Lady Bird JohnsonFirst Lady (1912 – 2007)

Never give in. Except to convictions of honour and good sense. Never yield to force. Never yield to the seemingly overwhelming might of the enemy. - Geef nooit toe. Behalve als het gaat om zaken van eer en gezond verstand. Geef niet toe aan geweld. En nooit toegeven aan de schijnbaar overweldigende macht van de vijand.

Sir Winston ChurchillBrits politicus, schrijver en oud-premier

Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander4 mei 2020

There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. - Er is geen betere graadmeter voor de ziel van een samenleving dan de wijze waarop ze met hun kinderen omgaan of die behandelen.

Nelson MandelaZuid-Afrikaans activist, staatsman en president

Truth never damages a cause that is just. De waarheid schaadt geen enkele zaak die rechtvaardig is.

Mahatma GandhiIndiaas jurist, politiek ethicus en staatsman

Volwassenen zijn gewoon kinderen voorbij hun uiterste houdbaarheidsdatum. Het zou goed zijn als ze dat zelf beseften.

Nothing great was ever achieved without enthusiasm. - Niets is ooit bereikt zonder enthousiasme.

Ralph Waldo EmersonAmerikaans Schrijver

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything ― De wereld zal niet ten onder gaan aan diegenen die kwaad doen, maar aan diegenen die toekijken zonder er verder iets aan te doen.

Albert EinsteinTheoretisch natuurkundige en wijs mens

[…] ons eraan te herinneren hoe giftig woorden kunnen zijn. Juist in deze geseculariseerde tijden rust, meen ik, een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn, om altijd voor ogen te houden dat de Staat noodzakelijk is, maar tevens een potentieel kwaad dat met achteloze vanzelfsprekendheid mensen, bevolkingsgroepen kan vermorzelen.

Toespraak Arnon Grunberg4 mei 2020